فهرست اسامی امضا کنندگان بیانیه استادان دانشگاه صنعتی شریف در مورد انتخابات

به ترتیب حروف الفبا

•1. دکتر فرید آشتیانی، استادیار دانشکده مهندسی برق
•2. دکتر حسن ابوالحسنی، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر
•3. دکتر محمد اتوکش، استادیار دانشکده مهندسی انرژی
•4. دکتر محمدرضا اجتهادی، دانشیار دانشکده فیزیک
•5. دکتر مهدی احسان، استاد دانشکده مهندسی برق
•6. دکتر محمد اردشیر، استاد دانشکده ریاضی
•7. دکتر فرهاد اردلان، استاد دانشکده فیزیک
•8. دکتر حسام الدین ارفعی، استاد دانشکده فیزیک
•9. دکتر عبدالحمید اشراق جهرمی، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع
•10. دکتر عباس اکبرزاده، دانشیار دانشکده مهندسی مواد
•11. دکتر جواد اکبری، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک
•12. مهندس محمدتقی امیدوار، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک
•13. دکتر اعظم ایرجی زاد، استاد دانشکده فیزیک
•14. دکتر مسعود بابایی زاده، دانشیار دانشکده مهندسی برق
•15. دکتر داریوش باستانی، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی
•16. دکتر محمدحسن باستانی، دانشیار دانشکده مهندسی برق
•17. دکتر حبیب باقری، استاد دانشکده شیمی
•18. دکتر رضا باقری، استاد دانشکده مهندسی مواد
•19. دکتر سعید باقری شورکی، دانشیار دانشکده مهندسی برق
•20. مهندس علیرضا برقعی، عضو هیئت علمی پژوهشکده الکترونیک
•21. مهندس همایون برهانی، عضو هیئت علمی پژوهشکده الکترونیک
•22. دکتر داور بقاعی، استاد دانشکده شیمی
•23. دکتر علی بنایی، دانشیار دانشکده مهندسی برق
•24. دکتر مهدی بهادری نژاد، استاد دانشکده مهندسی مکانیک
•25. دکتر علیرضا بهرامپور، استاد دانشکده فیزیک
•26. دکتر علی پاک، دانشیار دانشکده مهندسی عمران
•27. دکتر مصطفی پرنیانی، استادیار دانشکده مهندسی برق
•28. دکتر شاهرخ پرویزی، استادیار دانشکده فیزیک
•29. دکتر امیرمنصور پزشک، استادیار پژوهشکده الکترونیک
•30. دکتر علی پورجوادی، استاد و رییس دانشکده شیمی
•31. دکتر حسین پورزاهدی، استاد دانشکده مهندسی عمران
•32. دکتر سیدمحمودرضا پیشوایی، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی و نفت
•33. دکتر یحیی تابش، استادیار دانشکده ریاضی
•34. دکتر محمود تابنده، دانشیار دانشکده مهندسی برق
•35. مهندس محمدجعفر تحویلداری، مدرس دانشکده مهندسی برق
•36. دکتر محسن تفضلی، استاد دانشکده شیمی
•37. دکتر فرزاد تهامی، استادیار دانشکده مهندسی برق
•38. دکتر مهدی جلالی هروی، استاد دانشکده شیمی
•39. دکتر میرمصدق جمالی، دانشیار دانشکده مهندسی عمران
•40. دکتر محمد حائری، استاد دانشکده مهندسی برق
•41. دکتر جعفر حبیبی، دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر
•42. دکتر رسول حجی، استاد دانشکده مهندسی صنایع
•43. دکتر علیرضا حجی، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع
•44. دکتر شاهین حسابی، دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر
•45. دکتر سیدحمید حسینی، دانشیار دانشکده مهندسی برق
•46. دکتر فرهاد خراشه ، استادیار مهندسی شیمی و نفت
•47. دکتر هدایت ذکایی آشتیانی، استاد دانشکده مهندسی عمران
•48. مهندس احمد ذوالفنون، عضو هئیت علمی کارگاه مکانیک
•49. دکتر محمدرضا ذوالقدری، استادیار دانشکده مهندسی برق
•50. دکتر شهربانو رحمان ستایش، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی
•51. دکتر داود رشتچیان، استاد و رییس دانشکده مهندسی شیمی و نفت
•52. دکتر احمد رمضانی سعادت آبادی، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی و نفت
•53. مهندس محمدمهدی روحانی، عضو هیئت علمی مرکز گرافیک
•54. دکتر ناصر ساداتی، استاد دانشکده مهندسی برق
•55. دکتر حمید سربازی آزاد، دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر
•56. دکتر محمدحسن سعیدی، استاد دانشکده مهندسی مکانیک
•57. دکتر محمدرضا سعیدی، استاد دانشکده شیمی
•58. دکتر محمد سعید سعیدی، استاد دانشکده مهندسی مکانیک
•59. مهندس جمشید سوری، عضو هیئت علمی مرکز آموزش کارگاهی
•60. دکتر مهیده سیدخلیلی، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی
•61. دکتر علی اکبر سیف کردی، استاد دانشکده مهندسی شیمی
•62. دکتر جلال الدین شایگان، استاد دانشکده مهندسی شیمی و نفت
•63. دکتر محمد شاهرخی، استاد دانشکده مهندسی شیمی و نفت
•64. دکتر سعید شاهرخیان، استاد دانشکده شیمی
•65. دکتر یوسف شفاهی، استادیار و رییس دانشکده مهندسی عمران
•66. دکتر محمدباقر شمس الهی، دانشیار دانشکده مهندسی برق
•67. دکتر امیر احمد شیشه گر، استادیار دانشکده مهندسی برق
•68. دکتر جواد صالحی استاد، دانشکده مهندسی برق
•69. دکتر محمدعلی صفری، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر
•70. دکتر محمد صمدفام، استادیار دانشکده مهندسی انرژی
•71. دکتر نادر طباطبایی، دانشیار دانشکده مهندسی عمران
•72. دکتر محمد طیبی رهنی، استاد دانشکده مهندسی هوافضا
•73. دکتر بیژن ظهوری زنگنه، استاد دانشکده ریاضی
•74. دکتر بهزاد عطایی آشتیانی، استاد دانشکده مهندسی عمران
•75. دکتر محمدباقر غفرانی، دانشیار دانشکده مهندسی انرژی
•76. دکتر علیرضا فتاحی، استادیار دانشکده شیمی
•77. دکتر محمود فتوحی، استاد و رییس دانشکده مهندسی برق
•78. دکتر مهدی فردمنش، دانشیار دانشکده مهندسی برق
•79. دکتر فروهر فرزانه، استاد دانشکده مهندسی برق
•80. دکتر محمد فرشچی، استاد دانشکده مهندسی هوافضا
•81. دکتر فرزام فرهمند، استاد و رییس دانشکده مهندسی مکانیک
•82. دکتر بهار فیروزآبادی، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک
•83. دکتر شاهرخ قائم مقامی، دانشیار پژوهشکده الکترونیک
•84. دکتر محمد قدسی ، استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر
•85. دکتر سیروس قطبی، استاد دانشکده مهندسی شیمی
•86. دکتر محمدعلی قناد، دانشیار دانشکده مهندسی عمران
•87. دکتر بهرام قنبری، استادیار دانشکده شیمی
•88. دکتر شهریار کابلی، استادیار دانشکده مهندسی برق
•89. دکتر محمد کاظمینی، استاد دانشکده مهندسی شیمی و نفت
•90. دکتر هوشنگ کریمی، استادیار دانشکده مهندسی برق
•91. دکتر وحید کریمی پور، استاد دانشکده فیزیک
•92. دکتر حمیدرضا کریمی نیا، استادیار دانشکده مهندسی شیمی
•93. دکتر امیرحسین کوکبی، استاد دانشکده مهندسی مواد
•94. دکتر هاشم محلوجی، استاد دانشکده مهندسی صنایع
•95. مهندس حسین مختار زاده، عضو هیئت علمی کارگاه مکانیک
•96. دکتر حسین مختاری، دانشیار دانشکده مهندسی برق
•97. دکتر علی مدی، استادیار دانشکده مهندسی برق
•98. مهندس ناصر مردانی، عضو هیئت علمی مرکز گرافیک
•99. دکتر علینقی مشایخی، استاد دانشکده مدیریت
•100. دکتر مصطفی مصطفوی، استادیار دانشکده مهندسی صنایع
•101. دکتر امیر اسماعیل مصفا، استادیار دانشکده فیزیک
•102. مهندس پریوش مصلحی، عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
•103. دکتر فیروز مطلوبی، استاد دانشکده شیمی
•104. دکتر حسین معصومی همدانی، استادیار مرکز معارف
•105. دکتر فریدون معطر، استاد دانشکده شیمی
•106. مهندس مسعود معین زاده، عضو هیئت علمی مرکز گرافیک
•107. دکتر سامان مقیمی عراقی، استادیار دانشکده فیزیک
•108. دکتر محمدتقی منظوری شلمانی، دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر
•109. دکتر محمد موبد، استادیار دانشکده مهندسی برق
•110. دکتر محمدرضا موحدی، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک
•111. دکتر حمید موحدیان، استادیار پژوهشکده الکترونیک
•112. مهندس سیدرضا موسوی، عضو هئیت علمی دانشکده شیمی
•113. دکتر علی موقر، استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر
•114. دکتر اصغر مولایی ، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی و نفت
•115. دکتر سیدمحمد مهدوی، دانشیار دانشکده فیزیک
•116. دکتر خشایار مهرانی، استادیار دانشکده مهندسی برق
•117. دکتر محمدعلی نجفی، عضو هیئت علمی دانشکده ریاضی
•118. مهندس صیاد نصیری، عضو هیئت علمی کارگاه مکانیک
•119. دکتر معصومه نصیری کناری، استاد دانشکده مهندسی برق
•120. دکتر علی نوری، استاد دانشکده مهندسی مکانیک
•121. دکتر تقی نیاکی، استاد دانشکده مهندسی صنایع
•122. دکتر مهدی وکیلیان، استاد دانشکده مهندسی برق
•123. دکتر محمدرضا هدایتی دزفولی، استادیار دانشکده فیزیک
•124. دکتر محمدرضا هرمزی نژاد، استادیار دانشکده شیمی
•125. دکتر افشین همت یار، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر

+ نوشته شده در  شنبه ۹ خرداد۱۳۸۸ساعت   توسط مصطفی مهاجری  |